Föreningsstämma

Föreningen håller varje år en föreningsstämma. Stämman är alla medlemmars möjlighet att göra sin röst hörd och påverka föreningen. Medelemmarna får också information om föreningens ekonomi och redovisning. 


Alla medlemmar i föreningen har möjlighet att närvara och rösta om frågorna på dagordningen samt välja ledamöter till styrelsen, revisorer och valberedning.


Rösträtt


Varje bostad har en röst under föreningsstämman, oavsett antal medlemmar i bostaden. Varje person som äger en del av en bostad, och som har betalt sin årsavgift räknas som medlem.


En medlem kan utöva sin rösträtt genom att delta själv, genom ombud eller genom den som är medlemmens ställföreträdare enligt stadgarna. Alla medelmmar är välkomna att delta under föreningstämman.

Valberedning


Har du intresse av att delta i styrelsens arbete är du välkommen att kontakta valberedningen. 


Valberedningen ger förslag på ny styrelse till föreningsstämman inför nästkommande verksamhetsår. 

Ombud och fullmakt


Ombud kan företräda en medlem under föreningsstämman genom dagtecknad fullmakt. Ombud får endast vara annan medlem, medlemmens make/maka/registrerad partner, sambo, förälder, syskon, barn eller god man. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

Motioner


Alla medlemmar har möjlighet att i förväg lämna in motioner till föreningsstämman. En motion är ett skriftligt förslag till styrelsen angående en viss fråga som man vill skall behandlas på stämman.

Protokoll


Under stämman skrivs ett protokoll som skall göras tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. Protokollet anslås i entréerna i respektive hus. Medlemmar kan även begära tillgång till tidigare stämmoprotokoll.


Styrelsen för protokoll under sina sammanträden, men dessa är inte offentliga då de kan innehålla känsliga uppgifter. Medlemmar har dock rätt att ta del av information som gäller de själva. Frågor kring protokollen kan ställas till styrelsen.